Governance

Voor Veenvesters is de ‘corporate governance’ ofwel de manier waarop we ons ondernemingsbestuur vormgeven, heel belangrijk. We hebben deze structuur daarom zeer zorgvuldig ingericht. Hieronder vindt u de documenten waarin we de verschillende onderdelen vormgeven en toelichten.

Governancestructuur
Veenvesters onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties.

Raad van Commissarissen
Veenvesters heeft een Raad van Commissarissen. In dit overzicht vindt u de samenstelling van de Raad van Commissarissen, wie wanneer is aangesteld en wanneer zittingstermijnen verlopen.

Beloningsbeleid
De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur vast en bepaalt de bezoldiging van het Bestuur binnen dit kader. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie. Het beloningsbeleid van Veenvesters voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Integriteit
Er is ook een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Daarover vindt u hier meer informatie.