Verkenning mogelijkheden nieuw warmtenet

Een groot aantal sociale huurwoningen versneld van het gas af. Woningstichting Veenvesters en Warmtebedrijf Veenendaal onderzoeken of dat mogelijk is. Veenvesters kan daarmee voldoen aan de grote verduurzamingsopgave waarvoor de woningcorporaties in Nederland staan én huurders helpen hun woonlasten laag te houden.

Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters werken al langer samen. Een aantal huurders van Veenvesters krijgt al warmte via kleine decentrale duurzame warmte-installaties. Het warmtebedrijf benaderde Veenvesters kort geleden met het initiatief samen te verkennen of het mogelijk is meer woningen van Veenvesters — ongeveer tussen Engelenburg, Zuiderkruis en Kleine Beer — aan te sluiten op een nieuw warmtenet dat Warmtebedrijf Veenendaal in Veenendaal wil gaan ontwikkelen.

Nationale Prestatieafspraken
Het initiatief biedt kansen richting de Nationale Prestatieafspraken die de rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Woonbond en corporatiekoepel Aedes vorig jaar tekenden. Daarin staat onder meer dat woningcorporaties in 2030 zo’n 20% van hun woningen aardgasvrij gemaakt moeten hebben. Het aansluiten van een flink aantal appartementencomplexen op een nieuw warmtenet kan Veenvesters helpen op tijd aan die afspraak te voldoen.

Woonlasten beperken
Afgelopen week maakte het kabinet bekend meer huishoudens op warmtenetten te willen aansluiten, zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Het initiatief van Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters komt dus op een goed moment en biedt kansen om de woonlasten van huurders van Veenvesters te beperken. Onderdeel van het onderzoek is ook of Warmtebedrijf Veenendaal de bestaande decentrale warmte-installaties kan overnemen waarvan Veenvesters nu nog eigenaar is. Dat biedt beide partijen de gelegenheid zich te concentreren op hun kerntaak.

Alternatief voor aardgas
Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Veenvesters, benadrukt dat het om een verkenning gaat: “Wij zien goede kansen en daarom willen wij de haalbaarheid ervan onderzoeken. Het gebied waar ons onderzoek zich op richt, wordt in de Transitie Visie Warmte van de gemeente Veenendaal als kansrijk benoemd voor een warmtenet, als alternatief voor aardgas.” De gemeente wil komende zomer in dit gebied starten met de ontwikkeling van een Buurtuitvoeringsplan voor een aardgasvrije wijk. “Daarom zijn wij actief met de gemeente in gesprek gegaan”, zegt Van Haarst. “We willen graag samen optrekken en ons initiatief laten passen binnen die ontwikkeling.”

Vragen en antwoorden

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming. Het is eigenlijk een heel grote cv-installatie. Ergens in de omgeving staat een centrale warmtebron, met dezelfde functie als je cv-installatie in huis: die warmt water op. Via buizen stroomt warm water naar de huizen. In elk huis staat een kleine installatie (ook wel de afleverset genoemd). Die bevat een warmtewisselaar en verdeelt de warmte over je verwarming en warm water. Afgekoeld water loopt weer terug naar de centrale bron. En die warmt het weer op. Bron: Milieu Centraal.

Voor welk gebied onderzoeken Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters de mogelijkheden van een warmtenet?

Het is nu nog niet precies aan te geven om welke adressen het gaat. Het onderzoek is gericht op woningen van Veenvesters in een gebied tussen Engelenburg, Zuiderkruis en Kleine Beer.

Waarom zijn Veenvesters en Warmtebedrijf Veenendaal dit initiatief gestart?

Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters werken al langer samen. Eind vorig jaar heeft Warmtebedrijf Veenendaal Veenvesters benaderd met het initiatief een onderzoek te starten. Dat sluit goed aan bij de opdracht die woningcorporaties hebben vanuit de Nationale Prestatieafspraken. Voor 2030 moeten zij 20% van hun woningen aardgasvrij hebben gemaakt.  Het initiatief biedt Veenvesters de mogelijkheid die doelstelling op tijd te halen. Ook wil Veenvesters de woonlasten van huurders graag laag houden. Een warmtenet kan daaraan bijdragen.

Wat betekent dit voor de aansluitkosten en de energieprijzen van de huurwoningen?

Uitgangspunt van Veenvesters is dat de woonlasten van huurders niet hoger worden. De verwachting is dat de gasprijs in de (nabije) toekomst verder gaat stijgen. Door gebruik te maken van een duurzame, gasloze energiebron kan Veenvesters ervoor zorgen dat de energie voor huurders betaalbaar blijft.

Ben ik als huurder van Veenvesters verplicht om op een warmtenet aan te sluiten?

Dat is nu nog niet aan de orde. Veenvesters en Warmtebedrijf Veenendaal verkennen nu eerst de mogelijkheden van een nieuw warmtenet. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, vraagt Veenvesters aan haar huurders of zij achter het initiatief staan. Als 70% van de huurders wil deelnemen, dan kan Veenvesters doorgaan met de ontwikkeling van het warmtenet. In dat geval worden alle huurders in het gebied aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Veenendaal.

Ben ik als koper van een woning in dit gebied verplicht om op een warmtenet aan te sluiten?

Nee, dat bent u niet. Er is nog geen einddatum voor het aardgas in deze wijk. Daarvoor is eerst een onderzoek nodig. De gemeente kan bewoners niet dwingen om op een warmtenet aan te sluiten. Ook niet als er een einddatum voor het aardgas bekend is. Een bewoner die niet op het warmtenet aangesloten wil worden, moet dan wel zelf voor een minstens net zo duurzame warmtevoorziening zorgen.

Wat betekent dit voor de koopwoningen in het gebied? Kunnen zij meedoen? En zo ja wat kost dat?

De plannen voor de toekomst van het aardgas, in het gebied waar nu het initiatief plaatsvindt, werkt de gemeente in 2023 en 2024 uit. Het initiatief van Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters valt dus samen met de plannen van de gemeente. De gemeente onderzoekt daarbij ook wat het beste warmte-alternatief is voor de koopwoningen. Als dit een warmtenet blijkt te zijn en als het initiatief doorgaat, dan wil Warmtebedrijf Veenendaal mogelijk ook koopwoningen aansluiten. De komende tijd gaat de gemeente verder onderzoeken hoe zij hier tegenover staat en welke rol de gemeente kan en wil hebben in het initiatief.

Wat is de rol van de gemeente in dit traject?

De gemeente volgt het onderzoek van Warmtebedrijf Veenendaal en Veenvesters en blijft hierover met hen in contact. De gemeente wil zo goed mogelijk het algemeen belang van inwoners borgen, nu en in de toekomst.

Met welke bronnen wordt het warmtenet verwarmd?

Warmtebedrijf Veenendaal ziet kansen voor een warmtenet dat ‘gevoed’ wordt uit meerdere warmtebronnen. De gemeente Veenendaal geeft als uitgangspunt mee dat er geen nieuwe biomassastookinstallaties gebouwd mogen worden voor het warmtenet. Er zijn wel bestaande stookinstallaties in het gebied die gebruikt kunnen worden. Daarnaast denkt Warmtebedrijf Veenendaal aan de mogelijkheden van restwarmte, bodemwarmte, warmtepompen en geothermie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er rondom Veenendaal mogelijk aardgaswarmte (geothermie) gewonnen kan worden, waarbij water van ongeveer 50 graden omhooggehaald kan worden. Om dit te kunnen gebruiken is er een groot warmtenet nodig. Dit initiatief kan de toepassing van geothermie dus dichterbij brengen.